Pedagogika specjalna opis studiów

Pobierz

Charakterystyka procesu badawczego w porządku hipotetycznym i indukcyjnym.. Studia kształcą w zakresie .Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów poznasz takie obszary kompetencji, wiedzy i umiejętności, jak pedagogika społeczna, historia pedagogiki specjalnej, psychologia rozwojowa, psychologia kliniczna, praca socjalna z osobą niepełnosprawną, diagnozowanie pedagogiczne, prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych, świadczenie efektywnej pomocy osobom niepełnosprawnym, rozpoznawanie przyczyn problemów szkolnych, prowadzenie różnorodnych form terapii pedagogicznej.Absolwenci studiów II stopnia posiadają zaawansowaną wiedzę humanistyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby człowieka - szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji i społecznym funkcjonowaniu.. Koncepcje badań ilościowych i jakościowych.. Podstawowym zadaniem pedagogiki specjalnej jest stworzenie podstaw teoretycznych dla procesów rewalidacji.. Specjalności do wyboru : edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ; edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; Sylwetka absolwentaPedagogika specjalna - dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne..

Pedagogika specjalna jako nauka empiryczna.

U nas znajdziecie wiele pomysłów i inspiracji do pracy.Zajmuje się osobami w każdym wieku, absolwenci prowadzą zajęcia rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.. Pedagogika rewalidacyjna.Jun 11, 2022Opis studiów: Studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą rozwoju w cyklu życia człowieka, a także zaburzeń spowodowanych niepełnosprawnością intelektualną i innymi dysfunkcjami.Kierunek studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA.. Studium indywidualnego przypadku jako źródło poznania osoby.ogólna charakterystyka programu; efekty uczenia się; program studiów; Cykl kształcenia 2020/2021.. Zajmuje się ona osobami w różnym wieku: u małych dzieci wspiera ich potrzeby rozwojowe;Pedagogika specjalna.. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, 2.. Wielowymiarowy model diagnozy oraz rehabilitacji i resocjalizacji indywidualnej i środowiskowej.. Absolwent potrafi - przykładowe umiejętności: Absolwent prezentuje postawy humanistyczne: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka - szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego pomocy.Celem kierunku pedagogika specjalna jest aktualizacja oferty kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych w zakresie przygotowania pedagogów specjalnych do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnością intelektualną (edukacja specjalna, włączająca, ogólnodostępna).Pedagogika specjalna jest działem pedagogiki, który zajmuje się człowiekiem, który wymaga pomocy i wsparcia w rozwoju oraz funkcjonowaniu społecznym z powodu różnorodnych ograniczeń, które mu te procesy utrudniają..

Poziom i forma studiów.

Wielowymiarowy model diagnozy oraz rehabilitacji i resocjalizacji indywidualnej i środowiskowej.. Podpowiadamy, jak pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.. Skala i dynamika zjawiska niepełnosprawności w Polsce i na świecie.kształcenie na kierunku pedagogika specjalna gwarantuje nabycie wiedzy z zakresu problematyki pedagogiki osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również kluczowych umiejętności i kompetencji warunkujących efektywne posługiwanie się interdyscyplinarną wiedzą w działaniach profesjonalnych - rozumienia, diagnozowania możliwości, potrzeb, …Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia zdalne) (oligofrenopedagogika) Cena od:Charakterystyka kierunku : Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwoju człowieka, przyczyn odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych od normy..

Kierunek pedagogika specjalna wpisuje się w misję Uniwersytetu im.

Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym.Jun 11, 2022Opis kierunku studiów Pedagogika specjalna.. Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami.. Czy po ukończeniu Pedagogiki specjalnej mam szansę na dobrą pracę w zawodzie?. Adama Mickiewicza w Poznaniu.. Studium indywidualnego przypadku jako źródło poznania osoby.Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika specjalna?. Należy jednak pamiętać o tym, że pedagogów jest bardzo wielu.Akademia Pedagogiki Specjalnej - Pedagogika specjalna Pedagogika specjalna koncentruje się na człowieku (w każdej fazie jego rozwoju), wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, pokonywaniu różnorodnych trudności.Jesteśmy nowoczesnym portalem pedagogicznym, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej.. Rozumieją rolę teorii w spełnianiu zadań pedagogicznych i są zdolni do samodzielnego analizowania, interpretowania i wykorzystywania posianej wiedzy w praktyce.opis studiÓw: Pedagogika specjalna skierowane są do nauczycieli, pedagogów szkolnych, specjalistów zatrudnionych w szkołach wszystkich typów oraz absolwentów wyższych studiów zawodowych i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, dając uprawnienia pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.Pedagogika specjalna dla kandydatów na specjalność logopedia Rekrutacja 5-letnie studia na kierunku Pedagogika specjalna obejmują trzy specjalności, są to: 1..

W trakcie studiówPodstawy pedagogiki specjalnej - pojęcia, przedmiot, zakres i subdyscypliny.

Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania, a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.Opis kierunku.. Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych od starożytności do czasów współczesnych.. Koncepcje badań ilościowych i jakościowych.. Animacja kultury i edukacja nieformalna PROGRAM STUDIÓW PLAN STUDIÓW 3.. Pedagogika specjalna to dziedzina pedagogiki, która zajmuje się niesieniem pomocy i wsparcia osobom w różnym wieku, które mierzą się z różnorodnymi trudnościami wpływającymi na ich funkcjonowanie społeczne.Celem studiów jest gruntowne zrozumienie procesów realizowanych w ramach edukacji specjalnej, umiejętność ich projektowania a także diagnozowania potrzeb edukacyjnych.. Celem kierunku pedagogika specjalna jest aktualizacja oferty kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych w zakresie przygotowania pedagogów specjalnych do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnością intelektualną (edukacja specjalna .JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA?. Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie PROGRAM STUDIÓW PLAN STUDIÓW 4.. Jednolite studia magisterskie, stacjonarne.. Opis kierunku/specjalności.. W ramach studiów realizowane są efektów kształcenia, które wpisują się w .Pedagogika (profil ogólnoakademicki) SPECJALNOŚCI: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt