Pochp studium przypadku

Pobierz

Matka chcąc zapewnić dotychczasowy poziom życia dziecku pracowała na półtora etatu.Opieka pielęgniarska nad pacjentem w trzecim etapie choroby alzheimera- opis przypadku.. Studium przypadku: Pacjentka w wieku 75 lat, wdowa - nie radzi sobie po stracie męża.. Dyskusja.. 62-letnia kobieta chorująca na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) została skierowana do pulmonologa z powodu nieskuteczności dotychczasowego leczenia.. Od 10 lat przebywa na rencie socjalnej.. Na oddział chorób wewnętrznych została przyjęta 74-letnia pacjentka, która zgłosiła się na szpitalny oddział ratunkowy z powodu nasilonej duszności, uczucia braku powietrza, kaszlu z odksztuszaniem niewielkiej ilości żółtej wydzieliny.. Studium przypadku pacjenta chorujęcego na POChP Cel opieki: zwiększenie samodzielności pacjenta.. 208 P. Bulińska, M. Dobrzyńska, A. Lisowska.. 5.Rektor na ławeczce.. Ustalono problemy pacjentki, cel opieki oraz jego realizację poprzez zaplanowanie działań.. POChP rozpoznano u niej przed 2 laty na podstawie spirometrii; wykonany wówczas RTG klatki piersiowej był prawidłowy.Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP; morbus obturativus pulmonum chronicum) jest nieodwracalnym i postępującym zespołem chorobowym, w którym charakterystyczną cechą jest ograniczenie przepływu powietrza przez płuca.. Studium przypadku odnosi się do 72-letniej kobiety z rozpoznaniem choroby Parkinsona i współwystępującymi zawrotami głowy..

Spróbuj inaczej sformułować pytanie.Opis przypadku.

Skarży się na dolegliwości wynikające z uszkodzenia układu mięśniowo - szkieletowego, ma problem z poruszaniem się, choroba reumatoidalna stawów.. Obejmuje on także problemy pielęgnacyjne, jakie występują u chorej oraz interwencje, które powinna podjąć pielęgniarka, by zredukować bądź całkowicie wyeliminować zdiagnozowane i zaobserwowane problemy.. Kobieta ma utrwalone migotanie przedsionków po PTCA LAW i RCA oraz po przebytym zawale serca.. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2,.. U pacjenta rozpoznano postępujący kaszel .STUDIUM PRZYPADKU.. POChP ze względu na swój przewlekły charakter i szerokie rozpowszechnienie uznawana jest1) ciężka postać POChP lub częste zaostrzenia w wywiadzie 2) znaczne nasilenie objawów przedmiotowych, np. nagłe wystąpienie duszności spoczynkowej 3) pojawienie się nowych objawów przedmiotowych (np. sinicy, obrzęków obwodowych) 4) brak poprawy po wstępnym leczeniu 5) poważne choroby współistniejące 6) niepewność co do rozpoznaniaPostępowanie w POChP składa się z czterech następujących elementów: 1. oceny i monitorowania choroby, 2. ograniczenia czynników ryzyka, 3. leczenia stabilnej postaci POChP, 4. leczenia zaostrzeń [4]..

Prezentowane studium przypadku jest opisem teoretycznym.

Starsze rodzeństwo ; brat i siostra założyli własne rodziny.. 1.Charakterystyka dziecka.. Jednak diagnoza POChP jest często opóźniona, u wielu pacjen-tów choroba nie jest zdiagnozowana, a powszechnie wiadomo, że przestrzeganie zasad .studium przypadku pochp - znaleziono 0 notatek, strona 1/0 Niestety nie posiadamy notatek spełniających podane wymagania.. Dlatego prezentujemy jego sylwetkę.. Na podstawie analizy dokumentacji medycznej opisano główne dolegliwości oraz wpływ schorzenia na codzienne funkcjonowanie, a także zaproponowano autorski plan postępowania fizjoterapeutycznego z wykorzystaniem elementów rehabilitacji pulmonologicznej, treningu fizycznego i postępowania przeciwzakrzepowego.Charakteryzuje się dużą śmiertelno- ścią, sięgającą 30% w przypadku ostrej, nieleczonej za- torowości i 2-8% w zatorowości leczonej.. Pacjentka w wieku 81 lat.. Opis problemu Karolina ma 40 lat, córkę- Ewę ( 17 lat), syna Kamila ( lat 10) obecnie nigdzie nie pracuje.. Badania sek- cyjne dowodzą zbyt rzadkiego jej przyżyciowego roz- poznawania.. Prezentowane studium przypadku jest opisem teoretycznym.. Przemieszcza się najchętniej przy pomocy osoby drugiej.jednostki/ek chorobowych (astma/POChP/ACOS + choroby towarzyszące i ich wpływ na przebieg astmy) zalecanego w danym przypadku stylu życia (dieta, aktywność fizyczna, rzucenie palenia, palacze w otoczeniu, eliminacja czynników mogących prowadzić do zaostrzeń )Postępowanie pielęgniarskie nad pacjentem z ostrą niewydolnością oddechową w wyniku covid-19 - studium przypadku 89 Diagnoza pielęgniarska 2.Problemy oddechowe pacjentki zwi ązane z narastaj ącą niewydolno ścią odde-chową..

Córka Ewa uczy się w Technikum Ekonomicznym.Opis przypadku.

Realizacja interwencji piel ęgniarskich: - regularna ocena symetrii ruchów klatki piersiowej, - zabezpieczenie drożności dróg oddechowych,Plik Proces pielęgnowania pacjenta z POChP.docx na koncie użytkownika krejch • folder Pielęgniarstwo • Data dodania: 24 maj 2021STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU Problem dotyczy choroby alkoholowej I.. Na postawie analizy stanu bio - psycho - społecznego pacjenta przedstawiono najistotniejsze problemy zdrowotne, psychologiczne oraz społeczne pacjenta, u którego ilość zaostrzeń choroby i liczne hospitalizacje, stanowiły podstawę do kwalifikacji chorego do przeszczepu płuc.Opis przypadku.. Choroba podstawowa (POChP) została zdiagnozowana u pacjenta 17 lat temu, pacjent nie przypisywał jej dużego znaczenia, dopóki nie pojawiły się zaostrzenia.Opis przypadku Proces planowania opieki według międzynarodowego standardu ICNP w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.. Dokonano również oceny, która .. Obejmuje on także problemy pielęgnacyjne, jakie występują u chorej oraz interwencje, które powinna podjąć pielęgniarka, by zredukować bądź całkowicie wyeliminować zdiagnozowane i zaobserwowane problemy.. W dziejach Wielkopolski pojawiło się wiele postaci, które mimo wielkich zasług nie utrwaliły się na stałe w świadomości mieszkańców regionu.Astma, POChP oraz zespół nakładania astmy i POChP (ACOS) znacząco wpływają na układ oddechowy pacjentów, co wymaga indywidualnego leczenia oraz specjalistycznej kontroli..

Dyskusja.Opis przypadku dotyczy pacjentki w wieku lat chorującej na POChP.

Mąż Karoliny zmarł 5 lat temu.. W pracy ukazana została diagnoza pielęgniarska i proces pielęgnowania.. Inne studium przypadku, analizowane przez Lau i wsp., Dotyczy zakażenia SARS-CoV-2 w 77-letnim -stary człowiek z ACOS.. PROFILAKTYKA - studium przypadku - Raport: Adaptacja polityki zdrowotnej Unii Europejskiej do .. W leczeniu POChP stosuje się: profilaktykę, farmakoterapię,Zaawansowana POChP charak- teryzuje się pogorszeniem ograniczenia przepływu powietrza [ciężka postać — natężona objętość wy- dechowa pierwszosekundowa (FEV1, forced expira- tory volume in 1 second) < 50% normy i bardzo ciężka — FEV1 < 30%], dusznością, ograniczeniem tolerancji wysiłku, zmęczeniem i powtarzającymi się stanami zaostrzenia.Poniżej przestawiam opis przypadku.. Przemek lat 15, uczeń klasy .V { powtarza klasę trzeci raz}, pochodzi z rodziny niepełnej, ojciec zmarł na oczach syna, gdy miał 7 lat.. Plan opieki: - określenie stopnia samodzielności pacjenta za pomocą skali Katza; - pomoc w codziennych czynnościach ograniczających pacjenta i powodujących nasilenie duszności;Druga część pracy stanowi studium przypadku pacjenta z POChP.. Kinetic Control, Osteopatia, techniki powięziowe), jak i studia przypadków wraz z programem postępowania .Opis przypadku dotyczy pacjentki w wieku 65 lat chorującej na POChP.. Dolegliwości te narastały stopniowo od ok. 14 dni, a rozpoczęły się suchym uciążliwym kaszlem.Opis przypadku Pacjent J. K. lat 67 przyjęty na oddział chorób płuc , przyczyną hospitalizacji chorego było zaostrzenie POChP w wyniku toczącego się procesu chorobowego- zapalenie płuc..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt