Charakterystyka podstawowych środowisk wychowawczych

Pobierz

Zagadnienia profilaktyki psychologicznej w wychowaniu.15.. W5 Wymiary pedagogiki społecznej - profilaktyka, kompensacja, pomoc i wsparcie społeczne.teoretycznych podstaw koncepcji wychowawczych; zapoznanie z najistotniejszymi informacjami na temat teorii wychowania; zapoznanie z dylematami współczesnej teorii wychowania; uwrażliwienie na probabilistyczne podstawy teorii wychowania; kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych; wprowadzenie w proces samowychowania.5.. W rodzinie dokonuje się podstawowy proces wychowania dziecka i wprowadzenia go w krąg kontaktów społecznych.Środowisko wychowawcze (rodzina, jej funkcje, postawy rodzicielskie) Do pozytywnych postaw rodzicielskich należą: Akceptacja - czyli przyjęcie dziecka takim, jakie ono jest, z jego cechami fizycznymi, usposobienie, z jego umysłowymi możliwościami.. Operacjonalizacja celów wychowania.. Dziedziny wychowania.. Etapy rozwoju ontogenetycznego - fazy, cechy, uwarunkowania.. Wśród środowisk wychowawczych naturalnych szczególne znaczenie dla rozwoju i wychowania młodej generacji ma więc rodzina.. Historia instytucji edukacyjnych.. Zachowania ryzykowne podejmowane przez młodzież w świetle pomiaru Kwestionariuszem Zachowań Ryzykownych Młodzieży Szkolnej .. Od tego czasu termin "diagnoza" związany był z medycyną - służył określaniu patologicznego stanu organizmu..

Charakterystyka podstawowych środowisk wychowawczych.

Przedstaw podstawowe normy postępowania dydaktycznego.Przekazanie Studentowi wiedzy o różnych instytucjach rodziny i wychowania oraz rodzajach więzi społecznych.. Prawne podstawy działalno ści opieku ńczo-wychowawczej i pomocowej.. Techniki poznawania uczniów ich zalety i ograniczenia 6. sylabus:Centralne treści zajęć: Charakterystyka psychologii wychowawczej jako specyficznej dyscypliny oraz analiza podstawowych pojęć (np. wychowanie, proces wychowawczy, socjalizacja).. Pierwsze wzmianki o diagnozie można odnaleźć już w starożytności, w pracach szkoły Hipokratesa.. System wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w Polsce charakterystyka, ocena.. 9.Opis książki Teoria wychowania w zarysie - Łobocki Mieczysław.. Akceptujący rodzice rzeczywiście lubią swoje dziecko i nie ukrywają przed nim tego uczucia.Rodzina i szkoła jako podstawowe środowiska wychowawcze Hanna Nawrocka .. prawidłowych relacji jest zaspokojenie przez rodziców podstawowych potrzeb dziecka: bezpiecze ństwa, akceptacji, kontaktu emocjonalnego, miło ści, przynale żno ści..

Charakterystyka podstawowych środowisk opiekuńczo-wychowawczych.

Trempała E., Integracja podstawowych środowisk wychowawczych a rezultaty pracy .. Psychospołeczne warunki skutecznego wychowania.. Charakterystyka procesu wychowawczego.. pedagogicznej, Bydgoszcz 1969.występujących w różnych rodzajach środowisk wychowawczych); 2.. Scharakteryzuj ideały wychowawcze w ujęciu retrospektywnym.. Historyczna zmienność zadań edukacyjnych dla poszczególnych środowisk wychowawczych.. Koszty dostawy od 8,99 zł .. wybranych dziedzin wychowania; podstawowych środowisk wychowawczych .. Historyczne i współczesne koncepcje pedagogiki opiekuńczej.. .147Klasyfikacja i zadania placówek opieku ńczo-wychowawczych w świetle uregulowa ń prawnych.. Rozwój myśli pedagogicznej.Rozdział IV Zjawisko zachowań ryzykownych młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną - ocena diagnostyczna w aspekcie porównawczym 4.1.. Zasada autodiagnozy podmiotów badania, ulokowanych w różnych sytuacjach psychospołecznych.. Sytuacje wychowawcze.. 11.Charakterystyka podstawowych środowisk wychowawczych: rodzina, szkoła, środowisko rówieśnicze, środowisko lokalne.. Prawne podstawy działalności opiekuńczo-wychowawczej i pomocowej.. Prawa dziecka charakterystyka, znaczenie, realizacja.. Nasza cena: 0.01 zł PRODUKT NIEDOSTĘPNY Zapytaj o dostępność Darmowa Dostawa od 299,00 zł..

Charakterystyka podstawowych środowisk opieku ńczo-wychowawczych.

Potrzeby jednostki a działalność opiekuńczo-wychowawcza.. C1 - Ukazanie roli integracji podstawowych środowisk wychowawczych dla rezultatów pracy pedagogicznej C2 - Wskazanie roli diagnozy w budowaniu obszarów współpracy dla integracji środowisk wychowawczych i innych instytucji wspomagających proces wychowania człowieka.3.. Charakterystyka, znaczenie i realizacja praw dziecka.. Zagadnienia profilaktyki psychologicznej w wychowaniu.. Wychowanie państwowe a narodowe - podobieństwa i opozycje.. Przegląd problematyki dotyczącej wybranych środowisk wychowawczych (rodzina, szkoła i klasa szkolna).. Zaspokojenie tych potrzeb gwarantuje prawidłowy rozwój osobowo ściRola i zadania podstawowych środowisk wychowawczych w procesie nauczania dzieci szczególnie uzdolnionychCentralne treści zajęć: Charakterystyka psychologii wychowawczej jako specyficznej dyscypliny oraz analiza podstawowych pojęć (np. wychowanie, proces wychowawczy, socjalizacja).. Prawne podstawy działalności opiekuńczo-wychowawczej i pomocowej.. Uniwersytety i ich rola w rozwoju kultury i nauki.. Komunikacja społeczna i jej zastosowania w pracy wychowawczej.. Poprzez analizę zagadnień Student posiądzie umiejętność obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych dotyczących dwóch podstawowych środowisk wychowawczych: rodziny i szkoły, nauczy się analizy ich powiązania z różnymiIdeały wychowawcze i ich zmienność na przestrzeni dziejów..

Historyczna zmienność zadań edukacyjnych środowisk wychowawczych.

Zasada łączenia diagnozy indywidualnej i społecznej, czyli kontekstu społecznego funkcjonowania podstawowych środowisk wychowawczych.. Przegląd problematyki dotyczącej wybranych środowisk wychowawczych (rodzina, szkoła i klasa szkolna).. 10.Proces wychowania, funkcje, dynamika.. Pedagogikę opisową (uogólnienie doświadczeń, badanie praw rządzących przebiegiem zjawisk biologicznych, psychologicznych, socjologicznych, kulturowych); 3. pedagogikę normatywną (na podstawie filozofii człowieka, aksjologii, i teorii kulturyOpis zajęć : Informacje ogólne .. Pojęcie "diagnozy" z nauk medycznych przyjęła .Rola i zadania podstawowych środowisk wychowawczych w procesie nauczania dzieci szczególnie uzdolnionych Liczba stron: 96Charakterystyka podstawowych metod, technik i narzędzi badawczych 5.. Potrzeby i sposoby ich diagnozowania 7.. Analiza podstawowych środowisk wychowawczych poddawanych diagnozie pedagogicznej 6.. Cele przedmiotu.. Cele i metody wychowania.. Metody kształcenia6.. Charakterystyka i ocena systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w Polsce.. W tym rozumieniu środowisko jest przestrzenią, w której społeczeństwo realizuje różne formy .- bogactwo i różnorodność pozytywnych zachowań naturalnych".. Przedstaw metody oceny rozwoju biologicznego i ich wykorzystanie.Pojęcie wychowania i jego cechy.. Zasady i formy wychowania.. Charakterystyka podstawowych środowisk opiekuńczo-wychowawczych.. Podstawowe środowiska wychowawcze i ich charakterystyka Rodzina jest dla jednostki grupą odniesienia, z którą świadomie i mocno identyfikuje się ona jako członek, reprezentant a także współtworzy i przyjmuje kultywowane w niej poglądy i postawy, obyczaje wzory zachowania i postępowania.Środowisko rodzinne stanowi niepowtarzalne środowisko wychowawcze, które jest w stanie odpowiadać na potrzeby naturalne dziecka; przede wszystkim zaś na jego potrzeby psychiczne, takie jak: potrzeba miłości; potrzeba bezpieczeństwa; potrzeba bliskości; potrzeba przynależności i szacunku; potrzeba godności i piękna; potrzeba wzoru i ideałuŚrodowisko wychowawcze (rodzina, jej funkcje, postawy rodzicielskie) Środowisko wychowawcze - całość procesów ekologicznych, ekonomicznych, politycznych, społecznych, kulturalno - oświatowych i instytucjonalnych w ich wzajemnych związkach i zależnościach.. Działalno ść opieku ńczo-wychowawcza w polskim systemie edukacji.. Zasada holizmu poznawczego w ocenie całokształtu funkcjonowania jednostki i jej warunków środowiskowych.Diagnostyka pedagogiczna.. Zawód nauczyciela w ciągu dziejów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt