Rodzaje stopniowania przymiotników opisowe

Pobierz

Metoda i forma pracy .. ): opisowym: Biernik (kogo?. Jak łatwo zauważyć, najczęściej są to końcówki -szy, lub -ejszy.. ): opisowych: Celownik (komu?. z czym?. Nauczyciel wprowadza stopniowanie nieregularne, odmieniając razem z uczniami przymiotniki: dobry, zły, duży, mały.. Wyróżniamy trzy stopnie: Stopień równy, np. ciepłe, dobry, niski Stopień wyższy, np. cieplejsze, lepszy, niższy Stopień najwyższy, np. najcieplejsze, najlepszy, najniższyStopniowanie przymiotników angielskich dwusylabowych.. Zeszyt ćwiczeń.. ): opisowi: opisoweWyróżniamy tu: a) stopniowanie proste — polegające na dodaniu do tematu fleksyjnego przymiotnika: — końcówki -szy lub -ejszy w stopniu wyższym, np. szybki — szybszy, ładny — ładniejszy; — łącznie przedrostka naj- i końcówki -szy lub -ejszy w stopniu najwyższym, np. szybki — najszybszy, ładny — najładniejszy; b) stopniowanie opisowe — polegające na poprzedzeniu przymiotnika przysłówkiem posiłkowym: — bardziej w stopniu wyższym, np. zniszczony — bardziej .W przypadku stopniowanie opisowego przed przymiotnikiem dodaje się przysłówki: "bardziej" (stopień wyższy) lub "najbardziej" (stopień najwyższy).. 3 z podręcznika do nauki o języku cz. I str. 50 Uzupełnianie tabeli odpowiednimi przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.określać rodzaje stopniowania przymiotników, wskazywać różne stopnie przymiotników w tekście..

): opisowych: opisowe: Narzędnik (z kim?

Przebieg lekcji .. opisowe - polega na dodawaniu: .Przysłówki stopniowanie Stopniowanie przymiotników Regularne stopniowanie przysłówka (Regular comparative form) Stopniowanie bezwzględne Nieregularne stopniowanie przysłówka (Irregular comparative form) Stopniowanie względneStopniowanie przymiotnika.. czego?. W języku polskim wyróżnia się trzy stopnie: równy, wyższy i najwyższy.. poleca 50 % 117 głosów Stopniowanie względneStopniowanie na dwa sposoby (w sposób prosty i opisowy) przymiotnika "czerwony".. Wyróżniamy stopnie: równy, wyższy i najwyższy.. Przymiotniki, których nie można stopniować: roczny żelazny plastikowy drewniany kamienny srebrny złoty wczorajszy dzisiejszy nizinny kosmiczny (nie ma przedmiotów mniej czy bardziej wełnianych, wodnych, blaszanych, itd.). Aby bez problemu odmienić przymiotnik przez przypadki, dobierz do niego jakiś rzeczownik.Stopniowanie jednowyrazowe (ο μονολεκτικός τύπος) polega na dodaniu do tematu wyrazu (mianownik liczby pojedynczej rodzaju nijakiego) końcówki fleksyjnej (odpowiadającej polskim zakończeniom: -szy, -sza, -sze), której forma zależna jest od rodzaju, liczby i przypadku rzeczownika określanego przez dany przymiotnik:r. m. r. ż. r. n.ubogi-uboższy-najuboższy STOPNIOWANIE REGULARNE ZŁY-GORSZY-NAJGORSZY stopniowanie nieregularne zawiły-bardziej zawily-najbardziej zawiły-STOPNIOWANIE OPISOWE 1234567890magda Skilled Odpowiedzi: 53 0 people got help Red. H. Orzechowska, Warszawa, 1 1976, II1980, III 1983, IV 1986.opisowe: Dopełniacz (kogo?.

Prosi o wskazanie drugiego typu stopniowania.

Przymiotniki dwusylabowe stopniujemy się poprzez dodanie końcówki -er dla stopnia wyższego i -est dla stopnia najwyższego (przymiotniki zakończone na -ow, -y, -le, -e) lub poprzez stopniowanie opisowe (inne przymiotniki).. Wyróżniamy trzy stopnie - równy, wyższy i najwyższy, oraz trzy rodzaje stopniowania - proste, nieregularne i opisowe.Nie ulega wątpliwości, że przymiotniki tani, smaczny tworzą regularne syntetyczne formy stopnia wyższego i najwyższego: tańszy, najtańszy; smaczniejszy, najsmaczniejszy.Nie ulega jednak również wątpliwości, że istnieje z polszczyźnie stopniowanie analityczne, czyli opisowe, polegające na tym, że przed przymiotnikiem albo utworzonym od niego przysłówkiem stawiamy wyrazy .Przymiotnik - część mowy określająca cechy istot żywych, rzeczy, zjawisk, pojęć i stanów..

Rodzaje stopniowania: 1) proste regularne: miły - milszy - najmilszy.

Podająca, heureza, ćwiczenia wdrażające.. Stopień równy odpowiada przymiotnikowi w podstawowej formie.. o czym?. 3) opisowe: interesujący - bardziej interesujący - najbardziej interesujący.Stopniowanie przymiotników Przymiotniki podlegają stopniowaniu, co oznacza wskazanie natężenia danej cechy.. Możliwe jest także "stopniowanie w dół", w którym stosuje się przysłówki "mniej" lub "najmniej".Poprawne stopniowanie przymiotników ułatwia zrozumienie celu, w jakim się go używa.. Oto zasady stopniowania przymiotników dwusylabowych.W języku polskim większość przymiotników podlega stopniowaniu.. ): opisowych: Wołacz (hej!. Stopień równy - przymiotnik w formie podstawowej (np. ładny, piękny, niegrzeczny, mądry, ambitny, zarozumiały, brzydki, chudy, gruby, mięciutki, lekki, ciężki, wietrzny, słoneczny, pulchny).Cech coraz mniej rozwiniętych.. Uczniowie wyodrębniają końcówki, tworzące stopień wyższy i najwyższy.wanie opisowe szerzące się często kosztem morfologicznego jest analogi­ czne do stopniowania ujemnego, w którym równoległe formy przyrostko­ 1 Por. Zagadnienia kategorii stopnia w językach słowiańskich..

7 Tworzenie kolejnych stopni do przymiotników "miękki", "gorzki", "żółty" -stopniowanie opisowe.

(Podane przykłady są w rodzaju męskim, dlatego należy pamiętać o tym, aby zmieniać je odpowiednio do formy męskiej, żeńskiej i nijakiej).Stopniowanie informuje o natężeniu danej cechy.. 8 Rozwiazywanie ćw.. Przymiotniki ulegają stopniowaniu (oprócz tych, które oznaczają niezmienną cechę, np. drewniany, plastikowy, metalowy, kamienny), co polega na ukazaniu natężenia danej cechy.. Wyróżniamy trzy rodzaje stopniowania przymiotników: - proste - polega na dodaniu do tematu fleksyjnego przymiotnika końcówki -szy lub -ejszy i przedrostka naj- w stopniu najwyższym, np. trudny - trudniejszy - najtrudniejszy; - opisowe - przed przymiotnikiem dodajemy przysłówek bardziej (w stopniu wyższym) i najbardziej (w stopniu najwyższym), np.Nie powinno się też stopniować opisowo tych przymiotników i przysłówków, które podlegają stopniowaniu regularnemu: cienki (niepoprawnie: bardziej cienki, najbardziej cienki, poprawnie: cieńszy, najcieńszy), ciasny (niepoprawnie: bardziej ciasny, najbardziej ciasny, poprawnie: ciaśniejszy, najciaśniejszy) itp.1.. 2) proste nieregularne: dobry - lepszy - najlepszy.. Stopień najwyższy tworzy się zawsze przez dodanie przedrostka naj- do formy stopnia wyższego przymiotnika lub - jeśli przymiotnik stopniuje się opisowo - przez użycie zamiast słowa bardziej słowa najbardziej .Narzędzie nr 1: stopniowanie przymiotników Autor: Agnieszka Rabiej Komentarz metodyczny Lekcja obejmuje stopniowanie proste przymiotników w stopniu równym, wyższym i najwyższym.. Środki dydaktyczne .. Nie stopniujemy przymiotników określających materiał, z jakiego coś zostało zrobione, np. żelazne, drewniane, złote.Wyróżnia się trzy typy stopniowania: regularne, nieregularne i opisowe.. Stopień wyższy używany jest w celu podkreślenia danej cechy lub dokonania porównania, np. Maciek jest mądrzejszy od brata.Stopniowanie przymiotników to po prostu sposób na opisanie tego, jak bardzo intensywna jest cecha osoby, przedmiotu, miejsca lub zjawiska.. Kieruje uwagę uczniów na wypełnioną przez nich tabelę.. Stopniowanie złożone (opisowe) wraz z elementami składni może być tematem kolejnej lekcji, jaką nauczyciel będzie planował.Przymiotniki mają ten sam przypadek, liczbę i rodzaj gramatyczny, co określane przez nie rzeczowniki, np.: Przymiotnik z określanym przez niego rzeczownikiem zawsze tworzą związek zgody.. słonecznym dniem, słonecznymi plażami, słonecznymi dniami.. czemu?. 1.STOPNIOWANIE REGULARNE Stopień wyższy przymiotników tworzy się za pomocą końcówki - szy: * -y → -szy (nowy → nowszy, młody → młodszy) (często towarzyszą temu oboczności w tematach): o -ąc-y → -ęt-szy (gorący → gorętszy) o -ad-y → -ed-szy (blady → bledszy) o -ł-y → -l-szy (trwały → trwalszy, miły → milszy) z wyjątkami: + -iał-y → -iel-szy (biały → bielszy, śmiały .Wyróżniamy trzy stopnie przymiotników: równy, wyższy i najwyższy.. Na przykład: kolorowy - bardziej kolorowy - najbardziej kolorowy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt