Końcoworoczna ocena opisowa ucznia klasy pierwszej

Pobierz

Mają uwzględniać postępy ucznia, osobiste osiągnięcia (u Ninki przykładem byłaby np. umiejętność płynnego czytania dłuższych tekstów) i motywować do dalszego rozwoju.ocena opisowa: plansze: Polska: prezentacja Podkarpacia: Prezentacje pps, ppt: Prezentacje w programie Flow Works: przedwiośnie: ptaki: Różne działania: różne kolorowanki: Różne matematyczne: rysowanie po śladzie: stolice miniaturki: stop przemocy: sylaby: szkoła, dzieci: szlaczki, wzory literopodobne: TABLICA INTERAKTYWNA: ułamki: Wersja instrumentalna do SzewczykaOcena opisowa osiągnięć ucznia w klasie I Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………… Skala osiągnięć: A - znakomicie, B - zadawalająco, C - musi popracować I sem.. Data publikacji.. Rau K., Chodoń I - Ocenianie opisowe a rozwój dziecka.. 6 ustawy o systemie oświaty).. Roszkowska-Przetacznik M., Wtorkiewicz L. -Ocenianie opisowe- diagnoza i motywacja.. Podstawową funkcją oceny opisowej jest stwarzanie odpowiednich warunków w szkole doPodstawowe umiejętności ucznia klasy I.. Jest pracowita i wytrwała w dążeniu do celu.. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole.OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZA ROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym Obszary edukacyjne podlegające ocenie: • Zachowanie • Umiejętności praktyczne • Umiejętności językowe • Umiejętności matematyczne • Umiejętności przyrodnicze • Umiejętności artystyczno - ruchowe • Rewalidacja indywidualna • Religia Uczennica ..

Przewidywana ocena nie jest oceną ostateczną.

Dziewczynka objęta jest kształceniem .Hanisz J., Grzegorzewska E., Łukasik S., Petkowicz H -Ocena opisowa i sprawdzian osiągnięć ucznia.. Publikacja, to przykładowe oceny opisowe z wychowania fizycznego i zajeć sportowych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym uczeszczajacych do klas ponadgimnazjalnych.W teorii oceny opisowe zebrane w klasach I-III stanowią informację dla rodziców, a dla nauczycieli w dalszych klasach są podstawą do ustalenia sposobu nauki i dotarcia do ucznia.. Specjalne podziękowania dla: Agnieszki Szefer-Walas, Anny Walukiewicz, Oli Whyasking, Agnieszki Stępnowskiej, "Fatimy", Anny Milanowskiej, "Petity", Joanny "Cha", Diany Ignatowicz.. Często jest to język potoczny, bogaty w zachęty i rady dla ucznia.. Dobry (4) - Uczeń ma poczucie rytmu, chętnie śpiewa, potrafi odczytać zapis nutowy.. Samodzielnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe.. Osiągnięcia w zakresie słuchania Poziom A: uważnie słucha wypowiedzi dorosłych i rówieśników Poziom B: zazwyczaj słucha wypowiedzi dorosłych i rówieśników Poziom C: stara się słuchać wypowiedzi dorosłych i rówieśnikówFormułowanie oceny opisowej ucznia nie jest czynnością łatwą.. Zna zasady i normy obowiązujące w szkole, ale czasem ich nie przestrzega.. Jeżeli, któraś z nich nie zostanie przez ucznia osiągnięta, to na świadectwie przed każdymJun 8, 2020Oto przykłady oceny opisowej uczniów dokonane na koniec roku szkolnego w klasach I, II, III zamieszczone na świadectwie szkolnym: Uczniowie zdolni Klasa I Zachowanie: Uczennica miła, grzeczna, uczynna..

Filtry: ocena opisowa.

Gratuluje dotychczasowych sukcesów w nauce i życzę Ci powodzenia w drugim półroczu.. Nie zawsze kulturalnie odnosi się do innych i panuje nad negatywnymi emocjami.. Zalecenia te dotyczą zarówno postępów w edukacji, jak i postępów w rozwoju społeczno - emocjonalnym.OCENA OPISOWA klasa 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.. Bardzo dobry (5) - Uczeń bardzo dobrze opanował działania matematyczne w zakresie 20.Ocena opisowa posiada cechy oceny nieformalnej ze względu na "nieformalność" zastosowanego w niej języka.. Jest pracowita i obowiązkowa, umie współdziałać w grupie.OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA I -przykłady **** Uczennica potrafi nawiązywać pozytywne kontakty w grupie społecznej.. Bardzo dobry (5) - Uczeń wykazuje duże poczucie rytmu, chętnie śpiewa, bardzo dobrze odczytuje zapis nutowy.. Justyna jest sympatyczną dziewczynką.. Oficyna Wydawnicza Poznań 1999r.. Przykladowa_Ocena_Opisowa_1.doc.Oceny opisowe - semestralna i roczna - różnią się od siebie.. Rok szkolny 2014/2015.. Specjalne podziękowania dla: Agnieszki Szefer-Walas, Anny Walukiewicz, Oli Whyasking, Agnieszki Stępnowskiej, "Fatimy", Anny Milanowskiej, "Petity", Joanny "Cha", Diany Ignatowicz.. Zna zasady i normy obowiązujące w szkole, ale czasem ich nie przestrzega..

Sprzyja zbliżeniu szkoły do ucznia jego rodziców.

Słuchanie (nie zawsze starczy nam miejsca).Jan 27, 2021Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, w tym ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych (art. 44b ust.6 pkt.. Zaktualizowany: 2022-06-02.WYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASIE 1 2016/2017 ZACHOWANIE - wyrażone jest opisem i wskazuje postawy jakimi powinien wykazywać się uczeń kończący klasę pierwszą.. Po przeczytaniu takiej oceny powinniśmy od razu zorientować się, na jakim poziomie jest dziecko, z czym sobie radzi, a na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę.. Zachowanie Uczennica bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań.. Nie zawsze kulturalnie odnosi się do innych i panuje nad negatywnymi emocjami.Ocena roczna ucznia klasy 1.. Przykladowa_Ocena_Opisowa_1.doc.Jun 23, 2020Ocena opisowa końcoworoczna klasa II - przykłady Uczeń bardzo dobry .odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań.. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. Podczas lekcji pracuje z różnym zaangażowaniem.W naszej ocenie opisowej musimy opisać kluczowe kompetencje, potrzebne w dalszej nauce.. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wypowiadanie się..

Średnia ocena.

Kraków 2000r.Karina Dudek.. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność.. Uczeń: semestr I - słucha uważnie, poleceń nauczyciela, - rozumie tekst słuchany i czytany, - odpowiada na pytania zgłaszając się: wyrazami, zdaniami, -wypowiada się na temat przeżyć i ilustracji, - dokonuje analizy głoskowej i sylabowej wyrazów, - pisząc mieści się w liniaturze,Zachęcam Cię do wspólnych zabaw z różnymi koleżankami z klasy.. Wesoła Szkoła 2001r.. i niepełnosprawnością ruchową.. Wychowawca klasy: Podpis rodzica/opiekuna: 25.01.2015 r.Celujący (6) - Uczeń jest uzdolniony muzycznie, czysto śpiewa, bezbłędnie odczytuje zapis nutowy .. Pobrań.. Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków wynikających z roli ucznia.. Uwagi I. Charakterystyka pracy i kontaktów społecznych Szanuje osoby z najbliższego otoczeniaOcena końcowa.. Przepisy nie zabraniają jej obniżenia.Zgodnie z tym rozporządzeniem, klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz oceny z zachowania w danym roku szkolnym, przy czym obie oceny są ocenami opisowymi.Niedostateczny (1) -- Uczeń nie potrafi sformułować myśli w zdaniu mówionym.. Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim.. Ich odmienność polega na tym, że ocena za pierwszy semestr zawiera zalecenia dla ucznia, zaś w ocenie na koniec roku szkolnego już ich nie ma.. Pobierz (92 kB) Liczba pobrań: 27598.. Nawiązuje kontakt z nauczycielem.. Jest bardzo związana z kolegami, choć rzadko inicjuje z nimi kontakty.. Poziom: Klasa 1.. Celujący (6) - Uczeń biegle opanował działania matematyczne w zakresie 20.. Jest trochę nieśmiała.Dzięki uprzejmości współpracujących nauczycieli udało nam się zebrać wzory ocen opisowych.. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. Aktywnie uczestniczy w zajęciach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt