Do kiedy sprawozdanie o zamówieniach publicznych

Pobierz

2 Prawa zamówień publicznych zamawiający przekazuje sprawozdanie do Prezesa UZP w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.Feb 16, 2022Nov 26, 2020Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zamawiający ma obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach oraz przekazać je Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.Jan 27, 2021Jan 8, 20211 stycznia 2021 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.. poz. 2038), natomiast w odniesieniu do .Stosownie do art. 98 ust.. Do złożenia sprawozdania zobowiązane są podmioty, które udzieliły zamówień o wartości powyżej 14.000 EUR.. W myśl art. 98 ust.. Kwota ta odnosi się do zamówień udzielonych w roku poprzedzającym rok składani sprawozdania.Sposób przekazania sprawozdania Niezależnie od okresu stanowiącego rok obrachunkowy u poszczególnych zamawiających, sprawozdanie o udzielonych zamówieniach dotyczy zawsze okresu od 1 stycznia do 31 grudnia.. W odniesieniu do zamówień udzielonych na podstawie przepisów ustawy Pzp z 2004 r. należy sporządzić sprawozdanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U..

Takie sprawozdanie przechowywane jest w Systemie w Przerwanej sesji.

Zamawiający zobowiązany jest wykazać w sprawozdaniu całkowitą wartość umów zawartych w roku, którego dotyczy sprawozdanie.Jan 14, 2022Dec 11, 2020Zgodnie z ustawą zamawiający ma obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach oraz przekazać je Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.. W przypadku zamówień bagatelnych obowiązkiem zamawiającego od momentu funkcjonowania nowej ustawy będzie sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach, które to sprawozdania będzie przekazywane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.. Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie.Nov 25, 2020Dec 19, 2020Feb 19, 2021 Aby kontynuować wprowadzanie danych do sprawozdania, po zalogowaniu się do Systemu do przesyłania rocznych sprawozdań należy wybrać opcję "Przerwane sesje".2.. 2 ustawy Pzp, zamawiający jest zobowiązany przekazać roczne sprawozdanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.Jan 20, 2022Feb 23, 2022Mar 1, 2022Jun 30, 2021Feb 17, 2022Feb 15, 2022Dec 20, 2021Zamawiający przekazuje sprawozdanie Prezesowi Urzędu w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie..

3. Zamawiający może skorygować sprawozdanie, jeżeli stwierdzi, że zawarte w nim informacje są nieaktualne lub niepoprawne.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt