Źródła zanieczyszczeń powietrza pdf

Pobierz

W XX w. zmieniało .. z odleglejszych źródeł emisji.. Nawet niewielka zmiana ich stężenia w atmosferze może powodować tragiczne skutki.. Procesy wpływające na skład powietrza w pomieszczeniach 48 3.4.Najważniejsze szkodliwe substancje obecne w powietrzu i ich główne źródła.. WODY POWIERZCHNIOWE .. Innym typem źródeł zanieczyszczeń są źródła liniowe, do których zalicza się przede wszystkim drogowe i kolejowe ciągi komunikacyjne.. Zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł.. Nazwa "smog" powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła).W większości są niewidoczne dla ludzkiego oka, ale mimo to wpływają na życie na Ziemi.. 3.2 days agoUdział województwa małopolskiego w emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł punktowych w odniesieniu do pozostałych województw można określić jako umiarkowany - 5% krajowej emisji gazów i pyłów (rys. 2.1.10).. Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy.. W przypadku źródeł liniowych, największe zagrożenie dla Wprowadzenie 47 3.2.. Zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby wpływają negatywnie na zdrowie ludzi, zwierząt oraz stan wód i gleby.. Jego opracowanie nie jest obowiązkowe POP Program ochrony powietrza, którego obowiązek opracowania przez samorząd województwa wynika z przepisów o ochronie środowiska (art. 91 Prawa ochrony środowiska).Do głównych zanieczyszczeń powietrza zaliczamy: -2- Wykreślanka POWIETRZE, MONITORING, TLEN, ODPAD, OZON, WULKAN, KOMINY, SPALANIE, AZOT, SMOG, PYŁ, PRZEMYSŁ, ZDROWIE, PLASTIKI, ZIEMIA, METAL, EKOLOGIA, ŚMIECI, TRANSPORT, DYMY, SEGREGACJA Ćw.6Wykreślpodane niżejwyrazy (poziomo, pionowo, ukośnie).Spalanie paliw kopalnych i materii organicznej Wyparowania substancji ropopochodnych Naturalne źródła tj. pożary, pył unoszony przez wiatr, substancje pochodzące z biosfery i litosfery Podstawowe zanieczyszczenia powietrza Zanieczyszczenie Symbol Typ Tlenek węgla CO Pierwotne Ditlenek siarki SO2 Pierwotne Ozon O3 Wtórne Ditlenek azotu NO2 Wtórne HCRodzaje zanieczyszczeń powietrza: -stałe: powstają m.in. wokół hut,cementowni,fabryk i w pobliżu autostrat i dróg, -ciekłe: to głównie aerozole zawierające freony, -gazowe: to głównie produkty spalania paliw oraz produkty uboczne pocesów przemysłowych,źródła i rodzaje zanieczyszczeń wód..

Mowa tu o zanieczyszczeniach powietrza.

Wchodzące w skład smogu szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia.. Zakwaszenie wód:Do głównych obszarów o wysokim zanieczyszczeniu powietrza, będącym wynikiem działalności człowieka, należy zaliczyć: wschodnie wybrzeża Stanów Zjednoczonych i Kanady, Europę, Azję południową i południowo-wschodnią oraz południowo-wschodnią Australię.. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiej Agencji Środowiska z 2013 r.Źródła zanieczyszczeń powietrza: • energetyka • przemysł • składowisko odpadów komunalnych w Szadółkach • indywidualne systemy ogrzewcze (paleniska węglowe) • komunikacja i transport.Emisja zanieczyszczeń powietrza w mieście zależy głównie od liczby miesz-kańców oraz wielkości emisji przemysłowych i transportowych.. Nauczyciel inicjuje dyskusję dotyczącą zanieczyszczeń wód, w której uczniowie określają znaczenie wody dla życia i gospodarki człowieka.. Uczniowie, korzystając z e‐materiału oraz dostępnych źródeł informacji, opracowują następujące zagadnienia.Źródła zanieczyszczeń powietrza podzielić można na naturalne - np. wulkany, pożary lasów, bagna wydzielające m.in. metan, gleby i skały ulegające erozji, tereny zielone, z których pochodzą pyłki ro­ ślinne, pył kosmiczny oraz na źródła antropogeniczne - spowodowane działalnością człowieka.2.2..

Zanieczyszczenie powietrza wewnętrznego 47 3.3.

Występuje tam także duża emisja zanieczyszczeń.Sources of soil pollution (źródła zanieczyszczeń gleb)) 1.. Kwaśne opady: Tlenki SO 2, NO 2 w postaci kwaśnych opadów wracają na Ziemię i niszczą środowisko przyrodnicze, m.in. roślinność.. 16 Października 2015 Źródła Zanieczyszczeń Pyłowych Naturalne • Pierwotne -Pył z gleby (mineralny) -Sole morskie -Pył wulkaniczny -Pyły biologiczne • Wtórne -Siarczany z gazów biogenicznych -Siarczany z wulkanicznego SO 2Źródło szkodli- wych substancji w powietrzu stanowi też tzw. niska emisja (zanieczyszczenie na małych wysokościach do ok. 40 m), a jej przyczyną jest stosowanie przestarzałych kotłów, złej ja- kości paliw ispalanie odpadów.gminnym, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł powierzchniowych.. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój układu nerwowego w okresie prenatalnym [68] /// Zanieczyszczenie powietrza a zaburzenia ze spektrum autyzmu [71JAKIE SĄ SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, WODY I GLEBY?. Zależność stężeń zanieczyszczeń atmosfery od temperatury powietrza jest wyraźna tylko dla SO 2, choć i w tym przypadku nie- .Proces suchej depozycji zanieczyszczeń powietrza na podłożu jest uzależniony od stężenia tych zanieczyszczeń w atmosferze, od procesu turbulencyjnego i molekularnego transportu w przyziemnej warstwie atmosfery, od chemicznej i fizycznej charakterystyki zanieczyszczeń oraz od zdolności podłoża (receptora) do absorpcji zanieczyszczeń.ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA: STAŁE (pyły, dymy) CIEKŁE (aerozole) GAZOWE (pary, gazy)Zanieczyszczone powietrze może również ujemnie wpływać na stan obiektów zabytkowych oraz na mikroklimat..

Problemy jakości powietrza w Polsce na tle Europy 41 3.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt