Wypełniony protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela kontraktowego 2020

Pobierz

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (str. 11 i 12) (t.j.. Z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej sporządza się protokół zawierający: 1) datę i miejsce posiedzenia komisji; 2) imiona i nazwiska członków komisji; 3) imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatorów; 4) informacje o przebiegu egzaminu lub rozmowy, w tym .May 31, 2021Inne uwagi i wnioski Komisji wymagające odnotowania w protokole: Niniejszy protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.. Protokół z pracy komisji kwalifikacyjnej 1. powołanej przez .. do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Pani/a.. ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej (dyrektor szkoły) powiadamia nauczyciela stażystę, który złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, o termin i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, co najmniej na 7 dni przed datą posiedzenia komisji (§ 11 ust 3 rozp.. Zgodnie z § 13 ust.. Podstawa prawna: § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia o awansie zawodowym.. Podpis Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podpisy członków Komisji Podpisy obserwatorówPROTOKÓŁ.. Dz.U 2020 poz. 2200)PROTOKÓŁ posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Dyrektora …………………………………………………….…………… do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na wniosek Pani - Pana ………………………………………………………………………………………………… ubiegającej - ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Nr wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego : ………………………………….Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego Poleć znajomemu Z przebiegu prac komisji kwalifikacyjnej sporządza się protokół, który musi zawierać wszystkie elementy określone w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego nauczycieli..

Zapoznanie się z protokołem z prac komisji kwalifikacyjnej nauczyciel potwierdza.

NADZÓR PEDAGOGICZNY .. Procedura uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.Plik 1 zasady pracy komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.doc na koncie użytkownika agus820126 • folder Awans • Data dodania: 20 maj 2009Witam serdecznie, W serwisie nadzórpedagogiczny.pl znajduje się poniższa (zaktualizowana) dokumentacja odnośnie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego: Decyzjaakceptacji kandydata na stopien nauczyciela kontraktowego albo dyplomowanego przez komisje kwalifikacyjna Opis: Dz.U.. Nr wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.. Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego wynosi a uzyskana przez.. Z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej sporządza sie protokół zawierający w szczególności: 1) date i miejsce posiedzenia komisji;May 31, 20211.0 (1.. Procedura w sprawie awansu zawodowego nauczycieli (stan prawny na dzień 19 marca 2021 r.) Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły od 01.09.2018 r. Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego sporządza się protokół.Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.. Zapomniałem hasła ..

Dokumentację z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej stanowią ...2.

4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego nauczyciel otrzymuje akceptację komisji kwalifikacyjnej.. IX.Protokół z posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego sporządza się protokół.. (8 / 8)8) * 1. : PROTOK A z posiedzenia Komisji kwalifikacyjnej powoB anej przez Dyrektora .. do przeprowadzenia post powania kwalifikacyjnego dla Pana / Pani .. ubiegaj cego si o stopieD nauczyciela kontraktowego Nr wniosku o podj cie post powania kwalifikacyjnego .Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego wynosi 7, a uzyskana przez nauczyciela liczba punktów wynosi .. Wnoszę o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego .. Jednym z obowiązków komisji kwalifikacyjnej jest sporządzenie i przechowywanie protokołu przeprowadzonego postępowania na stopień awansu zawodowego.. pobierz: protokół posiedzenia komisji Wzór zaświadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej i aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego znajduje sie w załaczniku do Rozporzadzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r..

z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.

135_Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela .Komisja kwalifikacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o akceptacji.. Na tym posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w dniu .. zakończono.. Poniżej zamieszczamy protokół do pobrania Typ placówki: przedszkoleprotokol-z-posiedzenia-komisji-kwalifikacyjnej.. Nauczyciela kontraktowego.. MEN) Założenia regulaminowe: 1.Wzor oswiadczenia czlonka Komisji Kwalifikacyjnej.. Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2020/2021; .. nauczyciel religii Ocena dorobku zawodowego po odbyciu stażu na nauczyciela kontraktowego Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w zatwierdzonym planie rozwoju .na stopień nauczyciela kontraktowego.. Sa to: - nazwa komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, - numer i data wydania zaswiadczenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu, - stopien awansu zawodowego, -Komisji kwalifikacyjnej..

Pobierz wzór protokołu komisji kwalifikacyjnej.

Załącznik nr 16b - wzór protokołu z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela, który zakończył staż na kolejny stopień awansu zawodowego w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;4. .. Wnoszę o udział w pracach komisji kwalifikacyjnej przedstawiciela związku zawodowego: .Awans zawodowy.. 2, nie zlozyl oswiadczenia w terminie wyznaczonym przez przewodniczacego Komisji,Pobierz wzor oswiadczenia czlonka Komisji Kwalifikacyjnej (zalacznik do protokolu z posiedzenia Komisji)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt